Eko akcija

28. rujna 2019.

 

Projektom „Eko akcija“ želi se zadržati 20-godišnja tradicija održavanja ekoloških akcija na području PP Telašćica. Cilj ovog projekta jest promijeniti svijest o očuvanju okoliša stavljanjem naglaska na sve veću onečišćenost mora. Proteklih godina eko akcije su se održavale u suradnji s lokalnom zajednicom i ronilačkim klubovima, a ove godine namjera nam je uključiti i posjetitelje u aktivnosti projekta te ih na taj način upoznati s problematikom morskog otpada. Kroz projekt će se osim aktivnosti čišćenja izmjenjivali i edukativni i zabavni programi za sve posjetitelje. Sama manifestacija će trajati dva dana u mjesecu rujnu (27-28. rujna) kada bi se  uz akciju čišćenja organizirale i edukacije s djecom za čije potrebe će se izraditi edukativna društvena igra Otkrij Tilago, edukativni radni listići  na temu morskog okoliša koja će služiti u edukativne svrhe za rad sa školskom djecom, održavat će se radionice oslikavanja platnenih vrećica te će u večernjim satima posjetitelje zabavljati lokalni izvođači kao predgrupa poznatim glazbenicima kako bi privukli veći broj posjetitelja.

U planu je izraditi plakate za promidžbu manifestacije, ali isto tako i izrada plakata na temu „Priča o otpadu“ koji bi podržao cijelu ideju projekta. Kroz projekt će se uvrstiti i izrada 2 edukativne table na temu deponija te će se nabaviti personalizirane vrećice za smeće od biorazgradivog materijala koje će se dijeliti posjetiteljima na ulazu u Park i na taj način ih se poticati da sve što unesu, sa sobom i odnesu iz Parka.

Kako će se manifestacija održavati najvećim dijelom u suradnji s ronilačkim klubom KPA Zadar, kroz projekt će se nabaviti i vjetrovke s eko porukom koje će se distribuirati svim volonterima na manifestaciji (roniocima, lokalnom stanovništvu, ŠRD-u i sl).

Morski otpad predstavlja jedan od ključnih globalnih problema kojeg je potrebno rješavati kroz bottom up pristup, rješavajući problem na lokalnoj razini doprinoseći globalnim ciljevima problematike morskog otpada. More predstavlja jednu jedinstvenu cjelinu međusobno povezanih ekosustava te je kao takvo odgovornost svakog pojedinca stoga je kako je već navedeno svrha ovog projekta podizanje svijesti o problematici otpada.

Kontinuirane eko akcije za cilj imaju zaštitu morskih resursa i okoliša čime se suzbija degradacija morskih eko sustava dovodeći do očuvanja ribljeg fonda. Također, kontinuiranim čišćenjem obale i podmorja smanjit će se količina otpada koja se s vremenom razgradnjom pretvara u mikroplastiku koja ulazi u hranidbenu mrežu ili direktnom konzumacijom riba ili putem konzumacije na nižim trofičkim razinama (organizmi koji se hrane partikuliranom materijom) te kroz hranidbeni lanac prelazi na više trofičke razine pri čemu sama plastika ne biva ugrađena u tkiva organizama već je „nosač“ toksičnih tvari koje se nakon konzumacije plastike od strane organizma ugrađuju u tkiva riba i ostalih morskih organizama.Samim time može doći do povećanja kvalitete ribe čime benificiraju lokalni ribari prodajući ribu iz zaštićenog područja koja je ujedno i više cijene zbog veće kvalitete ribe. Interes ribara u čišćenju podmorja jest i u smanjenju količine otpada koja se uhvati u mreže praveći materijalnu štetu na njima i trošenju više vremena na saniranje štete (npr. krpanje mreža)

Zdravlje svjetskih mora sagledava se kroz usluge ekosustava među kojima jednu od važnijih kategorija zauzima ribarstvo te održivo korištenje morskih resursa. Ta usluga ekosustava povezana je sa stanjem morskog okoliša koje indirektno utječe na raznolikost života i stabilnost hranidbene mreže, a samim time i na stabilnost ekosustava i otpornost istog da odgovori na negativne utjecaje kao što su promjene nastale pod utjecajem antropogenih aktivnosti među kojima je i utjecaj otpada. Kada nužnost rješavanja problematike morskog otpada dodatno sagledamo kroz prizmu klimatskih promjena, čisti morski okoliš osigurava zdravo funkcioniranje morskih ekosustava kao područja za akumulaciju ugljika kao jednog od ključnih stakleničkih plinova. Učinkovitom zaštitom morskih područja povećava se i brojnost vrsta za 20 – 30 % u usporedbi s nezaštićenim područjima što zaokružuje cjelovitu priču između morskog otpada, stanja živih organizama u morskom okolišu i doprinosa čistih morskih sustava ublažavanju klimatskih promjena u budućnosti.

Manifestacija doprinosi razvoju lokalne zajednice kroz jačanje identiteta, podizanju ekološke svijesti, edukaciji lokalnog stanovništva i posjetitelja o očuvanju morskog okoliša i značaju istog za lokalne ribare.

Održivi razvoj odgovornost je svih nas kao pojedinaca koji direktno ili indirektno doprinosimo lokalnom razvoju i unapređenju destinacije sa svrhom postizanja ekonomske dobrobiti lokalne sredine, a da pritom ne kompromitiramo prirodne i kulturne resurse i ne ugrozimo lokalni identitet već planiranjem razvoja osiguravamo sve vrijednosti područja i budućim generacijama.

 

 

“Kroz ovaj projekt vidimo priliku za predstavljanje priče o važnosti očuvanja morskih ekosustava široj javnosti u cilju edukacije lokalnog stanovništva, posjetitelja i onih najmlađih o problematici morskog otpada kao jednog od ključnih globalnih problema.

Uključivanje svih aktera u aktivnosti koje direktno ili indirektno doprinose očuvanju morskog okoliša, utječu na veću razinu emocionalne i duhovne povezanosti čovjeka s prirodom. Indirektan učinak tih aktivnosti ogleda se u realnijem sagledavanju eventualnih negativnih aktivnosti pojedinaca koji mogu imati štetan učinak na divlji svijet i prirodne procese.

Opći cilj projekta jest unaprijediti već postojeću tradiciju održavanja eko akcija na području Parka prirode Telašćica, uvođenjem edukativnih i zabavnih elemenata u samu manifestaciju prikupljanja otpada. Edukativni sadržaji obuhvatit će radionice s djecom vrtićke dobi i nižih razreda osnovne škole gdje će kroz igru Otkrij Tilago i edukativne radne listiće naučiti važnost očuvanja morskih ekosustava i ribljeg fonda, a kroz radionicu oslikavanja platnenih vrećica ukazat će im se prednost korištenja višekratnih vrećica naspram jednokratnih plastičnih. Edukacija odraslih uključit će izradu edukativnih tabli na temu odlaganja otpada na deponijima koje će se postaviti na strateškim pozicijama na području Parka, te će se na samom ulasku posjetitelja u Park dijeliti personalizirane vrećice za smeće od biorazgradivog materijala šireći poruku o važnosti prikupljanja otpada.

Realizacijom projekta benefit ostvaruju i lokalni ribari postizanjem veće kvalitete ribe koja nije onečišćena mikroplastikom te ujedno konkuriraju na tržištu i s višim cijenama, te isto tako smanjuju im se i materijalni troškovi nastali uništavanjem opreme otpadom te isto tako i vrijeme utrošeno na saniranje šteta (npr. krpanje mreža).”