Koženjak

Koženjak (Megarus)

Prema dosad poznatim podatcima brdo Koženjak je nekad bila željeznodobna gradina koja je nastavila život i u kasnoantičko doba prenamjenom u izvidnicu ili mali castrum (utvrdu). Prema mišljenju istraživača na tom je prostoru u ranom srednjem vijeku sagrađena predromanička crkvica. Danas nema vidljivih ostataka arhitekture, no na navedenu pretpostavku navode dva ulomka predromaničkog pluteja pronađena na samom vrhu toga brda. Osim toga položaj Koženjak ima odličan geografski položaj, izvor pitke vode i obradivo polje u podnožju, kao i pogled na sve morske puteve. Isto tako, uzvisina koju je moguće obraniti, ima vizualni kontakt s ostalim liburnskim gradinama, a blizu je i mora, odnosno uvale Magrovica (Megarus). Na padinama gradine lako se uočavaju ostatci suhozida te manji ulomci prapovijesne i bizantske keramike. Na samom vrhu ispod jedne manje ploče (litice) nalazi se potkapina, manja spilja, koja je neistražena.

Lokalitet je lako dostupan pješačkom stazom na kopnenom ulazu u park – Dolac.

 

Koženjak
Slika 1. Ulomci pluteja s Koženjaka (rekonstrukcija I. Petricioli)