Morska staništa

Prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa na području Parka prirode Telašćica nalazimo 14 tipova morskih staništa.

Tipovi morskih staništa na području parka prirode Telašćica

NKS oznaka Stanišni tip
F. MORSKA OBALA
F.1. Muljevita morska obala
F.1.2. Supralitoralni muljevi#
F.2. Pjeskovita morska obala
F.2.2. Supralitoralni pijesci#
F.2.2.1. Biocenoza supralitoralnih pijesaka
F.4. Stjenovita morska obala
F.4.2. Supralitoralne stijene#
F.4.2.1. Biocenoza supralitoralnih stijena
G. MORE
G.2. Mediolitoral
G.2.1. Mediolitoralni muljeviti pijesci i muljevi#
G.2.1.1. Biocenoza mediolitoralnih muljevitih pijesaka i muljeva
G.2.2. Mediolitoralni pijesci#
G.2.2.1. Biocenoza mediolitoralnih pijesaka
G.2.3. Mediolitoralni šljunci i kamenje
G.2.4. Mediolitoralno čvrsto dno i stijene#*
G.2.4.1. Biocenoza gornjih stijena mediolitorala
G.2.4.2. Biocenoza donjih stijena mediolitorala
G.2.4.3. Biocenoza mediolitoralnih špilja
G.2.4.4. Zajednica mediolitorala krških morskih jezera
G.3. Infralitoral
G.3.1. Infralitoralni pjeskoviti muljevi, pijesci, šljunci i stijene u eurihalinom i euritermnom okolišu#*
G.3.1.1. Eurihalina i euritermna biocenoza
G.3.1.1.4. Asocijacija s vrstom Zosteranoltii u eurihalinom i euritermnom okolišu
G.3.2. Infralitoralni pijesci s više ili manje mulja#
G.3.2.1 Biocenoza sitnih površinskih pijesaka
G.3.2.1.1. Facijes s vrstom Lentidiummediterraneum
G.3.2.2. Biocenoza sitnih ujednačenih pijesaka
G.3.2.2.1. Asocijacija s vrstom Cymodoceanodosa
G.3.2.3. Biocenoza zamuljenih pijesaka zaštićenih obala
G.3.2.3.3. Facijes s vrstama Loripeslectus, Tapesspp.
G.3.2.3.4. Asocijacija s vrstom Cymodoceanodosa
G.3.2.3.5. Asocijacija s vrstom Zosteranoltii
G.3.3. Infralitoralni krupni pijesci s više ili manje mulja#
G.3.3.1. Biocenoza krupnih pijesaka i sitnih šljunaka pod utjecajem valova
G.3.3.2. Biocenoza krupnih pijesaka i sitnih šljunaka pod utjecajem pridnenih struja (pojavljuje se i u cirkalitoralu)
G.3.4. Infralitoralno kamenje i šljunci#
G.3.4.1. Biocenoza infralitoralnih šljunaka
G.3.5. Naselja posidonije#*
G.3.5.1. Biocenoza naselja vrste Posidoniaoceanica
G.3.6. Infralitoralna čvrsta dna i stijene#
G.3.6.1. Biocenoza infralitoralnih alga
G.3.7. Infralitoral krških morskih jezera#*
G.3.7.1. Zajednice u infralitoralu krških morskih jezera
G.4. Cirkalitoral
G.4.1. Cirkalitoralni muljevi#
G.4.1.2. Biocenoza muljevitih dna otvorenog Jadrana i kanala sjevernog Jadrana
G.4.2. Cirkalitoralni pijesci#
G.4.2.1. Biocenoza muljevitih detritusnih dna
G.4.2.2. Biocenoza obalnih detritusnih dna
G.4.3. Cirkalitoralna čvrsta dna i stijene#
G.4.3.1. Koraligenska biocenoza
G.4.3.2. Biocenoza polutamnih špilja (pojavljuje se i kao enklava u infralitoralu)
G.4.4. Cirkalitoral kraških morskih jezera#*
G.4.4.1. Zajednice cirkalitorala kraških morskih jezera
G.5. Batijal
G.5.3. Batijalno čvrsto dno i stijene#
G.5.3.2. Biocenoza špilja i prolaza u potpunoj tami (javlja se i kao enklava u plićim stepenicama)

 

# ugroženi i rijetki stanišni tipovi prema Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova (NN 119/09). Navedeni stanišni tipovi uključuju sve stanišne tipove niže klasifikacijske razine.

* prioritetni stanišni tipovi

 

Na području Parka je tijekom 2002. i 2003. godine načinjen pregled bentonskih zajednica (Inventarizacija podmorskih biocenoza uvale Telašćica, Bakran-Petricioli, 2003) i pri tome je zabilježeno 19 od ukupno 33 bentonske zajednice za koje se smatra da postoje u Jadranu. Dosadašnjim istraživanjima dobiveni su vrijedni rezultati o osnovnoj rasprostranjenosti bentoskih biocenoza u uvali i na pučinskoj strani Parka, međutim i dalje treba raditi na inventarizaciji i kartiranjubentoskih biocenoza te nadopunjavati već postojeće karte.

Karta morskih staništa