Upravno vijeće

ČLANICE I ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

Daniel Springer, predsjednik
Katarina Ljubos, članica
Vesna Petešić, članica
Živko Kolega, član
Ivo Raljević, član

Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim područjima upravlja upravno vijeće. Upravno vijeće ima pet članova. Ovlast Upravnog vijeća propisana je Zakonom o zaštiti prirode sukladno kojem Upravno vijeće:

  • donosi statut javne ustanove
  • donosi poslovnik o svom radu
  • donosi plan upravljanja
  • donosi godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja i prati njegovo izvršavanje
  • donosi godišnji financijski plan javne ustanove i godišnji obračun
  • raspisuje javni natječaj za izbor ravnatelja javne ustanove
  • raspisuje javni natječaj te imenuje i razrješava stručnog voditelja, glavnog čuvara prirode, čuvara prirode i čelnike unutarnjih ustrojstvenih jedinica
  • donosi pravilnik o unutarnjem ustrojstvu javne ustanove, pravilnik o plaćama javne ustanove i druge opće akte određene aktom o osnivanju i statutom
  • donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina u vlasništvu javne ustanove ili druge imovine do iznosa utvrđenog aktom o osnivanju i statutom, samostalno, a iznad toga uz suglasnost Vlade odnosno izvršnog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave
  • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Zakonom, aktom o osnivanju i statutom, kao i o drugim pitanjima koja se odnose na upravljanje javnom ustanovom, a za koja nije propisana nadležnost ravnatelja.

Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim područjima upravlja upravno vijeće. Upravno vijeće ima pet članova. Ovlast Upravnog vijeća propisana je Zakonom o zaštiti prirode sukladno kojem Upravno vijeće:

Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.

Članovi upravnog vijeća