Javna ustanova

Javna ustanova „Park prirode Telašćica“ upravlja prostorom Parka prirode sukladno Zakonu o zaštiti prirode, Statutu i drugim aktima Ustanove. Park prirode proglašava Sabor Republike Hrvatske, a Javnu ustanovu osniva RH Uredbom Vlade Republike Hrvatske.

Javna ustanova „Park prirode Telašćica“ osnovana je 1988. godine pod nazivom Radna organizacija „Park prirode Telašćica“. Sjedište Ustanove je u Salima. Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje prirodne i kulturne baštine „Parka prirode Telašćica“ u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara te nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim se upravlja u skladu sa zakonom. Javnom ustanovom „Park prirode Telašćica“ upravlja Upravno vijeće koje je imenovano od za to nadležnog ministra.

ČLANICE I ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

Daniel Springer, predsjednik
Katarina Ljubos, članica
Vesna Petešić, članica
Živko Kolega, član
Ivo Raljević, član

Ustanova nadzire način obavljanja dopuštenih djelatnosti, u cilju osiguranja racionalnog i održivog korištenja prirodnih dobara. Za obavljanje određene vrste međusobno povezanih poslova te općih, tehničkih i pomoćnih poslova većeg opsega, čije obavljanje zahtijeva određeni stupanj samostalnosti i povezanosti u radu u Ustanovi su osnovane unutarnje ustrojstvene jedinice:

Ured ravnatelja

Odjel – Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode

– Odsjek za inventarizaciju i praćenje stanja prirodnih i kulturnih vrijednosti

– Odsjek za održivo upravljanje i gospodarenje prirodnim resursima

– Odsjek za edukaciju i projektne aktivnosti

Odjel – Služba nadzora (Služba čuvara prirode)

– Odsjek neposrednog nadzora

– Odsjek kontrole i naplate

Odsjek – Tehnička služba i služba održavanja

– Pododsjek za održavanje objekata i opreme

– Pododsjek za protupožarnu zaštitu

Odsjek – Služba za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko-turističku djelatnost

– Pododsjek za promociju

– Pododsjek za ugostiteljstvo

Odsjek – Služba općih i zajedničkih poslova

– Pododsjek za provedbu javne nabave i neposrednu nabavu roba

– Pododsjek računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova

Ured ravnatelja

U uredu ravnatelja obavljaju se administrativni i stručni poslovi za ravnatelja, protokolarni poslovi, poslovi u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, poslovi u svezi kontakata i komunikacija sa tijelima državne uprave i lokalne samouprave, te drugim pravnim i fizičkim osobama, poslovi u svezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ravnatelju, vođenje evidencije i pohrane povjerljive pošte, kao i drugi stručni poslovi u svezi s radom ravnatelja, te praćenje zakonitosti rada svih ustrojstvenih jedinica Ustanove.

Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode

Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i održivog korištenja Parka prirode te prirodnih resursa. Obavlja stručne poslove koji se odnose na zaštitu, održavanje, očuvanje i korištenje Parka prirode, posebno poslove u svezi izrade plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, korištenja i promicanja Parka prirode, njihove provedbe, praćenja stanja, krajobraza, te živog i neživog svijeta, istraživanja u Parku prirode, skrb o kapitalnim ulaganjima u svezi zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode, kao i druge odgovarajuće stručne poslove.

U odjelu službe stručnih poslova ustrojavaju se:

– Odsjek za inventarizaciju i praćenje stanja

– Odsjek za održivo upravljanje i gospodarenje prirodnim resursima

– Odsjek za edukaciju i projektne aktivnosti

Služba nadzora (Služba čuvara prirode)

Služba nadzora obavlja poslove neposrednog nadzora u Parku prirode u svezi primjene Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o unutarnjem redu u Parku prirode „Telašćica“ te neposrednu kontrolu posjetitelja i naplatu ulaza u Park prirode.

Radi provođenja poslova nadzora služba nadzora provodi odgovarajući upravni postupak, te poduzima zakonom propisane mjere protiv osoba koje su povrijedile zakon ili pravilnik o unutarnjem redu.

U Službi nadzora ustrojavaju se:

– Odsjek neposrednog nadzora

– Odsjek za kontrolu i naplatu

Tehnička služba i služba održavanja

Tehnička služba obavlja stručne i tehničke poslove u svezi održavanja objekata i opreme, održavanja protupožarnih vozila i opreme, održavanja drugih vozila, održavanja prometnica i putova u Parku prirode, osigurava komunalno uređenje Parka i održavanja čistoće, osigurava i provodi mjere protupožarne zaštite, skrbi o sigurnosti prometa i zaštiti na radu, te obavlja i druge tehničke poslove.

U Tehničkoj službi ustrojava se:

– Pododsjek za održavanje objekata i opreme

– Pododsjek za protupožarnu zaštitu

Služba za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko – turističku djelatnost

Služba za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko-turističku djelatnost obavlja poslove u svezi s promicanjem Parka prirode u zemlji i svijetu, organizira i provodi vođenje i prihvat posjetitelja, te njihova smještaja, organizira i nadzire ugostiteljsku djelatnost, organizira i nadzire turističko rekreativne djelatnosti, pribavlja sredstva putem sponzorstva, donacija, organizira stručna savjetovanja i simpozije, te ostale stručne i znanstvene, te kulturne skupove.

U Službi za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko – turističku djelatnost ustrojava se:

– Pododsjek za promociju

– Pododsjek za ugostiteljstvo

Služba općih i zajedničkih poslova

Služba općih i zajedničkih poslova obavlja administrativne, kadrovske, pravne, financijske, knjigovodstvene i računovodstvene poslove za Ustanovu kao cjelinu, poslove nabave i skladišta, rukovođenje elektronskom arhivom, pohranom službenih dokumenata te ostale uredske poslove potrebne za zakonito poslovanje Ustanove.

U službi općih i zajedničkih poslova ustrojava se:

– Pododsjek za provedbu javne nabave i neposredne nabave roba

– Pododsjek računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova